Stephen Sondheim Society2015 courtesy David Ovenden – 2